کسی که یاری مثل تو داره بیاره!!!

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد        بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد

سوگند به هر چهارده ایه ی نور              سوگند به زخم های سرشار غرور

اخر شب سرد ما سحر می گردد           مهدی به میان شیعه بر می گردد

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی               دل بی تو به جان امد وقت است که باز ایی

/ 0 نظر / 25 بازدید